Page content

Verrekening van schulden met loon

Verrekening van schulden met loon

Voor de verrekening van schulden met loon gelden strikte wettelijke voorwaarden.
Een werkgever kan in bepaalde gevallen een opeisbare vordering op een werknemer verrekenen met het loon dat hij verschuldigd is. Hierbij moet onderscheid gemaakt worden tussen situaties waarbij volgens de wet tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst mag worden verrekend en (de overige) situaties waarbij dat pas aan het einde van de arbeidsovereenkomst is toegestaan.

Allereerst: wat is loon?

Loon is de vergoeding die de werkgever aan de werknemer verschuldigd is voor de werkzaamheden die de werknemer op basis van de schriftelijke of mondelinge arbeidsovereenkomst verricht. Het loon is vaak in geld vastgesteld, maar soms ook deels in andere vorm, namelijk in natura. Denk bij loon in natura onder andere aan de auto van de zaak die de werknemer ook in zijn vrije tijd mag gebruiken, een dienstwoning, bepaalde diensten zoals kinderopvang, onderricht of reizen, en aan aandelen, effecten en dergelijke. Omdat verrekening van loon met schulden van de werknemer voornamelijk kan en zal plaatsvinden met loon in geld, is het belangrijk om te weten wat dat loon in geld kan zijn. Tot het loon in geld behoort onder andere: het maand- of vierwekensalaris, de vakantietoeslag, een 13e maand uitkering, bonus, gratificatie, provisie en een winstuitkering.

Verrekening tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst

Verrekening tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst is slechts beperkt mogelijk, namelijk:

 • Als de werknemer aan de werkgever een schadevergoeding verschuldigd is die verband houdt met de arbeidsovereenkomst. Denk hierbij onder andere aan de situatie dat de werknemer met een te korte opzegtermijn opzegt of de werknemer die de werkgever een reden heeft gegeven hem op staande voet te ontslaan. Een ander voorbeeld is de werknemer die in het kader van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst schade toebrengt aan de werkgever of aan derden. Let op: de wet beperkt de aansprakelijkheid van de werknemer tot enkele gevallen.
 • Wanneer de werknemer een boete verschuldigd is aan de werkgever. De boeteregeling moet voldoen aan de wettelijke vereisten. Bovendien gelden voor verrekening aanvullende eisen, zoals een maximum van het in te houden loon.
 • Wanneer de werkgever aan de werknemer een voorschot op het loon verstrekt en hiervan een schriftelijke verklaring is opgemaakt.
 • Als de werknemer te veel loon uitbetaald heeft gekregen.
 • Wanneer de werknemer aan de werkgever een huurprijs is verschuldigd voor bijvoorbeeld een woning, een stuk grond of gereedschappen, door de werknemer in eigen bedrijf gebruikt, en dit in een schriftelijke (huur)overeenkomst is vastgelegd. Als de werkgever dus zomaar

Verrekening bij het einde van de arbeidsovereenkomst

Bij het einde van de arbeidsovereenkomsten mogen in principe alle schulden van de werknemer met het loon worden verrekend.

Hoeveel mag met het loon worden verrekend?

Een werkgever kan niet alle schulden van een werknemer met het loon verrekenen als de werknemer daardoor te weinig overhoudt. Deze regels gelden zowel voor verrekening tijdens de arbeidsovereenkomst als bij het einde van de arbeidsovereenkomst.

Aandachtspunten bij verrekening met loon

Enkele aspecten waarmee een werkgever bij verrekening met loon in ieder geval rekening dient te houden, zetten wij hierbij alvast op een rij. Houdt u er rekening mee dat dit geen volledige opsomming is:

 • Verrekening mag niet plaatsvinden op dat deel van het loon waarop geen beslag kan worden gelegd. Dit is de zogeheten beslagvrije voet die altijd uitbetaald moet worden. De beslagvrije voet bedraagt in beginsel 90% van de voor de werknemer geldende bijstandsnorm, waarbij dit bedrag vervolgens wordt vermeerderd met bepaalde posten (zoals netto woonkosten) en verminderd met posten zoals overige inkomsten van de werknemer of diens partner. Voor het berekenen van de beslagvrije voet zijn uitgebreide rekenoverzichten beschikbaar bij bijvoorbeeld deurwaarders.
 • Wanneer de werkgever al op grond van een loonbeslag bedragen op het loon van de werknemer inhoudt, moeten die (maandelijkse) bedragen afgetrokken worden van het maximum dat de werkgever mag verrekenen. Op die manier blijft de werknemer daadwerkelijk recht houden op de voor hem geldende beslagvrije voet.
 • Bij boetes die de werkgever met het loon wil verrekenen, geldt de aanvullende eis dat de werkgever bij elke loonbetaling slechts 10% van het loon met de (openstaande) boete mag verrekenen.
 • De beperking van de verrekeningsbevoegdheid in verband met de beslagvrije voet geldt niet alleen tijdens het dienstverband, maar ook bij het einde van de arbeidsovereenkomst.
 • Indien een studiekostenbeding van toepassing is die voldoet aan de eisen die de rechtspraak stelt, is het voor de werkgever mogelijk om aan het einde van het dienstverband (een deel van) de studiekosten te verrekenen met het loon. Of dit ook tijdens de arbeidsovereenkomst mogelijk is, is afhankelijk van de specifieke situatie en hoe de afspraken zijn vastgelegd.
 • Een beding waardoor de werkgever een ruimere bevoegdheid tot verrekening zou krijgen dan volgens de wet is toegestaan, is vernietigbaar. De werknemer is bevoegd tot vernietiging van elke afzonderlijke verrekeningsverklaring van de werkgever.

Meer weten?

Hebt u nog vragen naar aanleiding van de bovenstaande onderwerpen of wilt u een concrete situatie laten toetsen? Neem dan contact met ons op. De advocaten van advocaat-arbeidsrecht adviseren u graag verder over uw individuele situatie.