Informatieplicht werkgever bij aangaan arbeidsovereenkomst

informatieplicht werkgever bij arbeidsovereenkomst

Welke informatieplicht rust op de werkgever bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst?

Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst is de werkgever verplicht de volgende gegevens schriftelijk vast te leggen en te verstrekken aan de werknemer:

 • de naam en woonplaats van werkgever en werknemer;

 • de plaats waar de arbeid wordt verricht;

 • de functie van de werknemer;

 • het tijdstip van indiensttreding

 • de duur van de overeenkomst;

 • het aantal vakantiedagen of de wijze van berekening van de vakantiedagen;

 • de duur van de opzegtermijnen of de wijze van berekening van de termijnen;

 • de hoogte van het loon en de termijn van uitbetaling;

 • de arbeidsduur per dag of per week;

 • de eventuele deelname van de werknemer aan een pensioenregeling;

 • de naam van een eventueel van toepassing zijnde CAO;

 • of de arbeidsovereenkomst een uitzendovereenkomst is;

Aandachtspunten

Enkele aspecten waarmee de werkgever in ieder geval rekening dient te houden, zetten wij hierbij alvast op een rij. Houdt u er rekening mee dat dit geen volledige opsomming is.

Denkt u onder andere aan het volgende:

 • De gegevens kunnen ook opgenomen worden in de arbeidsovereenkomst. Er is dan geen aparte opgave meer vereist. Voor de gegevens die in een eventuele CAO zijn vermeld, volstaat een verwijzing hiernaartoe.

 • De werkgever dient de gegevens binnen een maand na aanvang van de werkzaamheden te verstrekken. Wijzigingen in de gegevens dienen een maand nadat ze van kracht zijn geworden, te worden medegedeeld aan de werknemer.

 • De gegevens kunnen ook elektronisch verstrekt worden. Hiervoor is echter wel de instemming van de werknemer vereist.

 • Als de overeenkomst het verrichten van huishoudelijke of persoonlijke diensten ten behoeve van een particulier voor minder dan vier dagen per week inhoudt, hoeft de werkgever de informatie alleen te verstrekken als de werknemer daarom vraagt.

 • Als de werkgever weigert om de gegevens te verstrekken of onjuiste gegevens verstrekt, is hij in principe aansprakelijk voor de schade die de werknemer daardoor lijdt. Het betreft hier schade die de werknemer lijdt doordat hij financiële verplichtingen is aangegaan naar aanleiding van informatie die achteraf onjuist bleek te zijn.

 • De informatieplicht geldt niet alleen voor gewone arbeidsovereenkomsten, maar ook voor zogenoemde flexibele arbeidsrelaties zoals bij de oproepovereenkomst en de thuiswerkovereenkomst.

 • Bij een uitzendovereenkomst is het uitzendbureau verantwoordelijk voor het verstrekken van de gegevens.

 • Als een werknemer langer dan een maand in het buitenland zal gaan werken, dient de werkgever informatie vast te leggen over onder andere de duur, de huisvesting, de munteenheid waarin salaris wordt uitbetaald, de toepasselijke vergoedingen, de toepasselijkheid van de Nederlandse sociale verzekeringswetgeving en de terugkeer.