« De overheid ondersteunt getroffen ondernemers bij de gevolgen van de wateroverlast in Limburg. »

Gepubliceerd op 28-07-2021

De overheid ondersteunt getroffen ondernemers bij de gevolgen van de wateroverlast in Limburg. 

Naast de Wet tegemoetkoming schade bij rampen mag u nu ook een beroep doen op een aantal specifieke Corona regelingen die u helpen bij uw omzetverlies als gevolg van de waterschade.

Tegemoetkoming schade bij rampen

De Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) gebruikt u voor de materiële schade als gevolg van het hoogwater in Limburg van medio juli 2021. Bewoners, ondernemers, overheden, religieuze instellingen, verenigingen &  stichtingen kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten bij materiële schade die niet verzekerbaar, vermijdbaar of verhaalbaar is.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) wil de overheid zoveel mogelijk werkgelegenheid behouden. Werkgevers die structureel omzetverlies (minimaal 20%) hebben & voldoen aan de voorwaarden, kunnen met de NOW een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen. Doel is zoveel mogelijk werknemers aan het werk houden. De regeling loopt tot & met 30 september 2021. 

Regeling onwerkbaar weer

U mag gebruik maken van de regeling onwerkbaar weer, als daarover afspraken zijn gemaakt in de CAO. Via deze regeling kun u voor u werknemers WW-uitkering aanvragen als er sprake is van onwerkbaar weer. u kunt tot & met maandag 2 augustus aanvragen.

U geeft aan het UWV door dat de werkzaamheden stilliggen door onwerkbaar weer. Deze melding gebeurt op de eerste werkdag waarop de werknemers niet kunnen werken. De melding kan u bij het UWV doen.

Als er geen afspraken gemaakt zijn over wateroverlast in de CAO, mag u gebruik maken van de NOW. Let op, als u NOW aanvraagt &  ook andere schadecompensatie ontvangt, dan kan dit consequenties hebben bij latere verrekening.

Tegemoetkoming Vaste Lasten

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) helpt mkb-bedrijven &  zzp'ers bij het betalen van een deel van hun vaste lasten, exclusief loonkosten. Met de regeling kun u onder meer huur, abonnementen &  verzekeringen betalen. Voor de land- &  tuinbouw is een aanvullende module binnen de TVL opgenomen. Of u in aanmerking komt, hangt onder meer af van u SBI-code &  de hoogte van u omzetverlies (30% of meer). u vindt de SBI-code waarvoor u TVL aanvraagt in de adviestool TVL bij RVO.nl. Wijzigen van u SBI-code in het KVK Handelsregister heeft geen invloed op u aanvraag TVL.

Schade aan gewassen

Boeren, akkerbouwers &  telers kunnen als gevolg van de hevige regenval &  overstromingen te maken hebben met een negatieve kasstroom door schade aan hun gewassen. Daarom kijkt het ministerie van LNV of het mogelijk is de voorschotregeling van 80% voor de GLB-inkomenssteun opnieuw open te stellen, zodat agrariërs een paar maanden eerder over deze gelden beschikken.

Participatiewet

De Participatiewet ondersteunt mensen die plotseling zonder inkomen zitten. In geval van een noodsituatie zoals deze watersnoodramp kan algemene bijstand worden verstrekt voor levensonderhoud. Ook verleent de gemeente eventueel bijzondere bijstand voor noodzakelijke kosten die iemand zelf niet kan voldoen. In welke vorm u hulp krijgt of een geldlening beoordeelt de gemeente.

Verzekering

Treft de overvloedige regenval of overstromingen jouw bedrijf? Dan wilt u vast weten hoe u deze schade vergoed krijgt. Wat u ook doet, ruim de schade niet meteen op &  bel zo snel mogelijk u verzekeraar. Van aanspraak maken op u inboedelverzekering tot vergoedingen door de overheid.

Bron: KVK