Loon


Hoofdregel: recht op loon over de tijd dat is gewerkt


Loon is de tegenprestatie die de werkgever moet verrichten voor het werk dat de werknemer verricht. Hoofdregel is dan ook dat een werknemer geen recht heeft op loon wanneer hij niet werkt.

Uitzonderingen: ook recht op loon als niet is gewerkt


Op deze hoofdregel bestaan de nodige (wettelijke) uitzonderingen, zoals de regel dat een werknemer in principe recht heeft op loon tijdens ziekte, het recht op de (structurele) onregelmatigheidstoeslag tijdens vakantie en het recht op loon als de werkgever geen werk kan aanbieden.

Uitzonderingen op de uitzonderingen: in bepaalde situaties toch geen recht op loon


Vervolgens zijn in de wet ook weer hierop uitzonderingen opgenomen, zoals de 6 situaties waarin de werkgever tijdens ziekte toch geen loon moet betalen, het recht op méér loon bij oproepen minder dan 3 uur, het recht op loon tijdens bepaalde vormen van kortdurend verlof, de mogelijkheid van boetes die de werkgever kan opleggen, verrekening van bepaalde vorderingen met het loon en dergelijke.

Vragen over de betaling van het loon


Gezien de uitgebreide en ingewikkelde regelgeving over het recht op loon, hebben werkgevers en werknemers hierover regelmatig vragen en ontstaan hierover regelmatig discussies. Denkt u onder andere aan de volgende onderwerpen:

 • Bij toepasselijkheid van een CAO speelt regelmatig de vraag of de functie van de werknemer op de juiste wijze is gewaardeerd en of de werknemer de correcte inschaling heeft;

 • In hoeverre kan het loon van een medewerker bij een reorganisatie aangepast worden? Is de medewerker dan verplicht om elk aanbod te accepteren, op straffe van ontslag? Welke bezwaarmogelijkheden heeft de medewerker?

 • Wat is de verjaringstermijn bij loonvorderingen? Wanneer gelden de zeer korte vervaltermijnen van 2 en 3 maanden?

 • Kan de loonvordering van een werknemer door de rechter gematigd worden?

 • Hoeveel bedraagt de maximale wettelijke verhoging bij achterstallig loon?

 • In welke 6 situaties heeft de werknemer tijdens ziekte geen recht op doorbetaling van loon? Kortom: wanneer mag het loon van de zieke werknemer opgeschort en/of stopgezet worden en wat is het verschil tussen deze twee loonmaatregelen?

 • Wat kan de werkgever het beste doen als hij zelf een loonmaatregel krijgt, te weten van UWV?

 • In welke (minimaal) 13 situaties heeft de werknemer geen recht op de ontslagvergoeding nieuwe stijl, de transitievergoeding?

 • Wat is het verschil tussen het loon voor de aanzegvergoeding bij tijdelijke contracten en het loon voor de transitievergoeding?

 • Wanneer is reistijd voor woon-werk verkeer werktijd? Als van werktijd sprake is, wanneer moet dit dan niet op basis van het afgesproken uurloon betaald worden?

 • Heeft een werknemer tijdens een op non-actiefstelling recht op loon?

 • Mag de werkgever van de werknemer verwachten dat hij ander werk verricht dan is overeengekomen?

 • Mag een werkgever na een reorganisatie een lager salaris aanbieden voor nagenoeg dezelfde baan? Hoe wordt bepaald of het gaat om een nagenoeg dezelfde baan?

 • Onder welke voorwaarden mag een werkgever arbeidsvoorwaarden, bijvoorbeeld bepaalde toeslagen, ingrijpend wijzigen?
  Hoe luidt de 30%-regeling voor expats en welke voorwaarden gelden hiervoor?

 • Een werknemer kan onder omstandigheden berusten in een ontslag, bijvoorbeeld omdat hij snel een andere baan heeft gevonden. Hij kan dan echter toch nog recht hebben op een schadevergoeding wegens onregelmatig ontslag. Welke voorwaarden gelden hiervoor?

 • Wanneer en tot hoever mag een werkgever bepaalde vorderingen met het loon van de werknemer verrekenen?
  Valt het in mei van elk jaar uit te betalen vakantiegeld onder het loonbeslag?

 • Wat zijn de voorwaarden voor demotie of degradatie van een werknemer?

 • Waar moet een afbouwregeling va het salaris, bepaalde toeslagen of andere voorzieningen aan voldoen?

 • Wanneer heeft een werknemer recht op onregelmatigheidstoeslag tijdens de vakantie?

 • Wanneer heeft een werkgever recht op loondispensatie?

 • Wanneer mag loon op grond van de Wet aanpak schijnconstructies niet meer contant worden uitbetaald en welke regels gelden voor inhoudingen op het maandsalaris?

 • Wanneer geldt voor de werkgever de regeling van de ketenaansprakelijkheid bij inlenen of uitlenen van personeel?
  Op welk loon heeft een oproepkracht recht als hij niet werkt en/of ziek is?

 • In welke situatie heeft een oproepkracht recht op het loon over 3 uren als hij minder dan 3 uren heeft gewerkt? Kunnen dergelijke loonperioden van 3 uur elkaar overlappen?

 • Hoe kan de werkgever zijn loonkosten beperken in de aanloop naar een ontslag?


Advocaat-arbeidsrecht bij geschillen over de betaling van het loon


Het is belangrijk dat dit soort situaties zo snel mogelijk moeten worden opgelost. De advocaten van Advocaat-arbeidsrecht hebben veel ervaring in dit soort zaken en kunnen u als werkgever of als werknemer juridisch adviseren en bijstaan. Als een minnelijke regeling niet kan worden bereikt, kan de gang naar de rechter worden gemaakt.  Neem voor meer informatie over dit onderwerp en onze dienstverlening, contact op met ons.